Polityka prywatności

SCFO bardzo poważnie podchodzi do zagadnień bezpieczeństwa i prywatności osób, które się z nami komunikują z wykorzystaniem wszelkich kanałów komunikacji elektronicznej. Mamy przekonanie, że zapewnienie nienaruszonej prywatności oraz poprawnego przetwarzania danych osobowych osób prowadzących firmy jak i osób je reprezentujących w kontaktach biznesowych jest tak samo ważne, jak cel, dla którego nawiązujemy między naszymi Stronami kontakt przy użyciu technologii telekomunikacyjnych. Mając powyższe na względzie, publikujemy naszą Politykę Prywatności, która mimo braku wymagań formalnych w prawodawstwie krajowym stanowi od lat swoisty kodeks postępowania ugruntowujący poprawną etykę biznesową podmiotów w przestrzeni internetowej.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Administratorem danych jest SCFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776205, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, wniesionym w całości, NIP 1132994943, REGON 382816688. Serwis pracuje w oparciu o bezpieczną platformę serwerową i stosuje wszelkie wymagania w zakresie ochrony danych osób odwiedzających zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

B. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Umowy lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.

C. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

D. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

E. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych nie stanowią trybu pracy w modelu landing page'a, a jedynie służą zapewnieniu jednorazowego przesłania informacji dobrowolnie umieszczanej przez użytkownika w celu podjęcia komunikacji z Tobą z naszej strony.

F. Zapewniamy Cię, że wysyłanie treści i użyte informacje danych osobowych podanych przez Ciebie traktujemy bardzo poważnie i zapewniamy najwyższą prywatność ich przetwarzania. Ich użycie jest jednorazowe i zapewnia jedynie pierwszy kontakt w celu, dla którego je podałeś.

G. Nie obawiaj się, podane dane w formularzach kontaktowych nie są gromadzone i nie służą do profilowania klientów odwiedzających stronę lub dalszego ich przetwarzania.

H. Danych pozostawionych w formularzach kontaktowych nie udostępniamy w żadnej formie i żadnej firmie.

I. Dane przesłane przy użyciu formularzy kontaktowych są kasowane bezpośrednio po pierwszym kontakcie podjętym przez nasz zespół w celu podjęcia dalszej rozmowy biznesowej.

II.

ADMINISTRATOR DANYCH

A. SCFO jest administratorem danych przetwarzanych na stronie. Oznacza to, że jeśli skorzystasz z możliwości zapoznania się na naszej stronie z osadzonej tam treści to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu, adres IP i dodatkowe treści które nam podasz w polu „Wiadomość”.

B. Dane osobowe przetwarzane są:

1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

C. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

D. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji SCFO jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@scfo.pl.

E. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

F. SCFO ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

G. Wdrożyliśmy mechanizm kontroli dostępu z wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora i hasła dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, a dane udostępniane osobom upoważnionym podlegają mechanizmowi selektywnego dostępu do danych, niezbędnego na zajmowanym stanowisku w organizacji procesu obsługi serwisu.

H. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

I. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

III.

PLIKI COOKIES

A. Witryna https://www.scfo.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

B. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

C. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

D. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SCFO S.A. w celu optymalizacji działań.

E. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

F. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

G. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Powyższe informacje stanowią realizację postanowień art.173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)